06-15571584 info@revavita.nl

Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze algemene voorwaarden lezen. Revavita gaat ervan uit dat u zich conformeert aan deze voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing zolang u in behandeling bent en/of uw paard in behandeling is. 

Wat doen wij?  

Revavita heeft de volgende specialisaties in huis

Humaan:

 • Algemene Fysiotherapie 
 • Manuele Therapie
 • McKenzie therapie (MDT)
 • Div Scholingen op het gebied van schouder- en knieklachten 
 • Guasha therapie i.o.

Paard:

 • Cranio Sacraal therapie
 • Guasha Therapie i.o.

Definities

 1. Behandelaar: Renate Pasman eigenaresse en therapeute van Reavita, die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt op grond van een behandelovereenkomst;
 2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de patiënt en Revavita met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
 3. Patiënt: degene (humaan / paard) die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
 4. Client: De eigenaar of aanbieder van het dier dat voor behandeling is aangeboden.
 5. Behandelprogramma: een op de patiënt / cliënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten, dan wel het vergroten van het zelfhelend vermogen.

Kwaliteit

Kwaliteit vindt Revavita erg belangrijk daarom staat zij geregistreerd in diverse registers namelijk;

 1. Fysiotherapie / manuele therapie: geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het B.I.G.-register.

Toepasselijkheid

 1. Op alle (behandel)overeenkomsten tussen de therapeut en de cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Revavita en patiënt /cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken;
 3. Wanneer u een dienst bij Renate Pasman afneemt gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en het privacybeleid.
 4. Revavita is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen
 5. In geval van een geschil is de rechtbank in de plaats van de vestiging van de therapeut bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de therapeut het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 6. De therapeut en de patiënt / cliënt zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Patiëntenregistratie

 1. Uw (fysio)therapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing. Werknemers binnen onze praktijk hebben toegang tot deze gegevens. Ze hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. Het privacyreglement is ter inzage op de website.
 2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. 
 3. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). 
 4. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.  Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. 
 5. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
 6. Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. 

Klachtenregeling

 1. In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft het K.N.G.F. een klachtenregeling ingesteld . Wanneer u een klacht heeft, dient u deze eerst te bespreken met uw fysiotherapeut. Samen dient u te zoeken naar een oplossing. Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Aansprakelijkheid

 1. De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies dan wel zoekraken van uw eigendommen.
 2. De therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien behandeling(en) niet het gewenste resultaat opleveren. De therapeut is slechts aansprakelijk wanneer er sprake zou zijn van grove schuld, nalatigheid of opzet. Deze aansprakelijkheid dient alsdan te worden vastgesteld door een deskundige
 3. Revavita is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn;
 4. Revavita is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan;
 5. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Revavita tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Revavita ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 6. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Revavita voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van Revavita te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;
 7. Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;
 8. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de patiënt aan Revavita is betaald, met een maximum van € 1.000,00;
 9. Op alle diensten van de praktijk zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Verplichtingen behandelaar

 1. De behandelaar handelt naar de beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen;
 2. De behandelaar is verplicht patiënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen;
 3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van patiënt;
 4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd;
 5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Verplichtingen patiënt

 1. Patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling;
 2. Indien patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen;
 3. Patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren;
 4. Wanneer patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

Copyright

 1. Het is patiënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Revavita geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening  gebracht.
 3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL53RABO0336951396 ten name van Revavita te Eerbeek. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 5. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 7. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 8. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.